Helsingør Kommune

0 Kommentar(er)
574 Visninger

Fossilfri varmeforsyning i Helsingør Kommune
Helsingør kommune har ambitiøse mål for udfasning af fossile brændsler i varmeforsyningen, og det overordnede mål er at opnå fossilfri varmeforsyning senest i 2035. Derfor er det politisk prioriteret, at kommunen aktivt understøtter lokale samfund i forhold til at etablere varmefællesskaber.

Da enkelte større naturgasområder i Helsingør ikke er omfattet af Forsyning Helsingørs fjernvarmeudvidelser, forsøger Helsingør Kommune at facilitere oprettelsen af lokal fjernvarme eller mindre varmefællesskaber, for at sikre en effektiv omstilling til fossilfri varmeforsyning.

Alternativer til fjernvarmenettet
Helsingør Kommune har udarbejdet en Varmeplan, hvor bl.a. Forsyning Helsingør udfører væsentlige udvidelser af fjernvarmenettet frem mod 2030. Da udvidelserne ikke dækker den samlede efterspørgsel på fossilfri varmeforsyning i Helsingør Kommune, besluttede Byrådet i 2022 at udarbejde et mulighedskatalog, som kan understøtte borgernes beslutning om valg af fossilfri varmeforsyning, hvor Forsyning Helsingør ikke kan nå ud.

Herunder er der foretaget en screening af kommunen ift. de geografiske muligheder for forskellige varmeløsninger. Det vil sige lokal fællesvarme, mindre energifælleskab eller individuel varmeforsyning.

I forlængelse heraf er der i løbet af 2022 og 2023 blevet afholdt en række borgermøder, mhp. at oplyse og facilitere varmefællesskaber, i nogle af de områder Forsyning Helsingør ikke kan dække ved fjernvarmeudvidelserne.  Kommunen har desuden gennemført en interesseafdækning i to større områder, Hellebæk/Ålsgårde og Kvistgård. Baseret på de geografiske muligheder samt antallet af boliger og erhverv, er termonet ganske givet en mulighed at forfølge i Kvistgård, hvorimod området i Hellebæk/Ålsgårde, som er noget længere i processen, er blevet udlagt til fjernvarme baseret på projektforslag fra E.ON.

Lokale varmegrupper
Det kan være svært for et større lokalsamfund, at finde sammen omkring en lokalvarmeløsning, og her bidrager kommunen med hjælp i forbindelse med interesseafdækning, etablering af borgergrupper samt understøttelse af borgergruppernes arbejde i forbindelse med mødeafholdelse, kontakt til tekniske eksperter mv.

Der er desuden store omkostninger forbundet med forundersøgelse og projektoplæg, hvilket kan være en udfordring for borgerne, hvis der samtidig er usikkerhed omkring realisering af projektet. Her kan kommunen understøtte processen ved at påtage sig risikoen/omkostningerne for forundersøgelse og projektoplæg, hvis projektet ikke realiseres.

Lokalvarmeprojektet i Kvistgård er stadig i opstartsfasen. Indtil videre har projektet mødt udfordringer ift. det tekniske, juridiske og økonomiske. Det drejer sig fx om hvilket anlæg der skal opføres, mulige lokalplanskonflikter ift. placering og finansiering af anlægsprojektet.

På nuværende tidspunkt drives arbejdet i Kvistgård af den lokale borgergruppe, der varetager koordinering og planlægning i forbindelse med projektet med understøttelse af Helsingør Kommune. Her trækker kommunen i høj grad på erfaringer i Termonet Danmark, hvorfor foreningen har stor betydning for meget af det arbejde, der langsomt skrider frem i Kvistgård.